2018.02.17.
Donát
  2018 február  

AJÁNLATKÉRÉS
AKCIÓ

REGISZTRÁCIÓ

BELÉPÉS

HÍRLEVÉL
A WebSite NetSolution Média Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszõlõs u. 11-15.. adószám: 13267799-2-43, cégbíróság: Fõvárosi Bíróság, cégjegyzékszám: 01-10-045071) (továbbiakban: Szolgáltató), Megrendelõ ügyfelei (továbbiakban: Megrendelõ) és igénybe vevõk részére a jelen Általános Szerzõdési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

Jelen általános szerzõdési feltételek valamennyi Szolgáltatási szerzõdésre irányadóak, feltéve, hogy Szerzõdõ Felek írásbeli megállapodása ettõl eltérõen nem rendelkezik.

A www.rendezveny.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelõ formában történhet. A jövõben történõ felhasználási feltételeket érintõ módosításokat és változásokat Szolgáltató jelen oldal általános szerzõdési feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra felhasználók figyelmét felhívja.

1. A szolgáltatás tárgya, tartalma
Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Megrendelõi részére Raktárai és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére az Szolgáltató által üzemeltetett www.rendezveny.hu internetes címen levõ Rendezvény Információs Portál adatbázisban, illetve keresõ rendszerben.

Szolgáltató által kínált aktuális hirdetési csomagokat és egyéb kiegészítõ szolgáltatásokat jelen szerzõdés állandó, elválaszthatatlan részét képezõ Hirdetési melléklet tartalmazza. Megrendelõ által igénybe vehetõ kedvezményekrõl Szolgáltató ad felvilágosítást szóban és írásos tájékoztató oldalak átadásával, valamint jelen szerzõdés állandó, elválaszthatatlan részét képezõ Hirdetési mellékletén.

Szolgáltató köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett a szerzõdésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az elõre bejelentett karbantartások. Szerzõdõ Felek a közöttük létrejött írásbeli Szolgáltatási szerzõdésben határozzák meg a Szolgáltatási szerzõdés idõbeli hatályát, megszûnését, a hirdetések közzétételét, a Megjelenési díj megfizetését, az Szolgáltató által nyújtott konkrét engedmények feltételeit valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minõsít.

Szolgáltató köteles a Megrendelõ részérõl a regisztrációt követõen a hirdetés elhelyezését 2 munkanapon belül biztosítani.

2. A Megrendelõ jogai és kötelezettségei
A Megrendelõ kötelezettséget vállal a Szolgáltatási szerzõdésben megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére.

Kizárólag a Megrendelõ jogosult a jelen szerzõdés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetõvé teszi, felelõs minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelõ tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult - de nem köteles - a szerzõdés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelõ által kifizetett díj megtartására.

A Megrendelõ a Szolgáltatási szerzõdésben megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetõségének megváltozása) köteles a Szolgáltatót a változástól számított 8 naptári napon belül értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredõ minden kárért az Elõfizetõ felelõséggel tartozik.

3. Szolgáltató jogai és kötelezettsége
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Igénylõlapon részletezett szolgáltatásokat a Megrendelõ számára biztosítja szerzõdés teljes idõtartama alatt.

A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülõ hibát lehetõségeihez mérten a lehetõ legrövidebb idõn belül kijavítani, a Megrendelõ számára a szerzõdés tárgyát képezõ szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján - a Megrendelõ által felhatalmazott személyek számára - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerû használatához szükséges információkra terjed ki.

A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehetõ legrövidebb idõn belüli elhárításáért.

A Szolgáltató nem tartozik felelõsséggel a neki nem felróható módon bekövetkezõ váratlan eseményekbõl eredõ szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. A Szolgáltató bármely szerzõdéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közremûködõt igénybe venni. Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése elõtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.raktar.info) elhelyezi.

A www.rendezveny.hu oldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegû, annak bárminemû felhasználása igénybe vevõ és Megrendelõ saját kockázata és felelõssége.

Szolgáltató a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelõsséget nem vállal, a közízlést- és törvényt sértõ valamint az oldal struktúrájába nem illõ adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztõ hirdetéseket minden értesítés, elõzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszerébõl.

Szolgáltató nem köteles ellenõrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetõvé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait megrendelõ Megrendelõ által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Megrendelõ minõsül szolgáltatónak.

Szolgáltató nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes mûködését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevõ és Megrendelõ saját kockázatára és felelõsségére történik.

4. A hirdetés díja
Szolgáltató a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, Megjelenési díj ellenében teszi közzé. Jelen szerzõdés állandó, elválaszthatatlan részét képezõ Hirdetési mellékletében kerülnek rögzítésre az aktuális alapárak, kedvezmények, akciók (továbbiakban: Megjelenési díj).

Szolgáltató az Szolgáltatási Szerzõdésben megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról a Szolgáltatási szerzõdésben meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Megrendelõ részére, amelyet a Megrendelõ a számlán feltüntetett fizetési határidõre köteles megfizetni.

A Megjelenési díj késedelmes fizetése esetén Megrendelõ a késedelem idõtartamára, a késedelem idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

A Megjelenési díj 14 napot meghaladó késedelembe esés idejét követõen Szolgáltató elõzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult felfüggeszteni Megrendelõ hirdetéseit. Megrendelõ az ily módon kiesett hirdetési idõre semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet.

Szolgáltató az alábbiakban részletezett esetekben jogosult idõrõl idõre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, errõl azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése elõtt e-mail formájában vagy írásban tájékoztatni köteles Megrendelõit. Elõre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható az Szolgáltató részérõl egyoldalúan.

Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:
- az utolsó módosítás óta eltelt idõ alatt a fogyasztói árindex változása,
- a jogszabályi környezet megváltozása,
- az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévõk megfelelõ minõségének biztosítása,
- vagy a gazdasági, mûszaki ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

Amennyiben Megrendelõ a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Szolgáltató szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstõl számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult.

A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minõsül, amennyiben Megrendelõ ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

5. Adatvédelem
Szolgáltató a hirdetési szerzõdés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebbõl származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelõ azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Szolgáltató az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Szolgáltató a Megrendelõ személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Szolgáltató a regisztráció valamint a Szolgáltatási szerzõdések megkötése során a Megrendelõ által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

6. Egyéb rendelkezések
Szerzõdõ Felek által írásban létrejött szerzõdések megszûnése kérdésében elsõsorban az abban foglaltak az irányadók.

A Szolgáltató és a Megrendelõ kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerzõdéses kapcsolatba lépjenek és az ebbõl fakadó szerzõdéses kötelezettségeiket teljesítsék.

Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2008. május 01.

WebSite NetSolution Média Zrt.
Szolgáltató
2002-ben alapított rendezvény-portálunk a hazai rendezvények, helyszínek és rendezvényszervezők részletes és naprakész bemutatását tűzte ki célul. Egyszerűen kezelhető és átlátható menürendszerünk segítségével az ide látogató felhasználó könnyedén meglelheti, a keresett rendezvényt, legyen az könnyű- vagy komolyzenei esemény, kiállítás, gyerekprogram, szálláslehetőség, esetleg vásár. Amennyiben partnerünk lesz, ügyfelei könnyebben megtalálhatják az interneten, hogy így tájékozódhassanak cége szolgáltatásiról, és első kézből kérhessenek rendezvényszervezéssel kapcsolatos ajánlatot. Erre akkor is szüksége lehet, ha van már saját honlapja, mert gyűjtőoldalként számos rendezvényre és szolgáltatásra jobb találati aránnyal keresnek nálunk, mint szervező oldalán.
médiaajánlat |  ászf |  impresszum |  kapcsolat |  szerzői jogok |  Fizetési tájékoztató, kérdések és válaszok |  Segítség a regisztrációhoz |  Segítség a rendezvény létrehozáshoz
© rendezveny.hu     Copyright 2003 - 2018     WebSite Media Zrt.